Stalin with Nikolai Yezhov.
 

 

Stalin with Yezhov removed.